Trang thông tin điện tử
Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bình Châu

Bãi bỏ Quyết định số 01A/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh

07/08/2023 - 08:38

Ngày 01/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 01A/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá một số dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Lý do: Quyết định số 01A/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành mà không cần thiết phải ban hành văn bản để thay thế.

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01A/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 về việc điều chỉnh giá một số dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Quyết định này điều chỉnh giá một số dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 và Quyết định số 21A/2008/QĐ-UBND ngày 19/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về việc thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy nhiên, căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 01A/2010/QĐ-UBND là Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 đã bị thay thế bởi Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 đã bị thay thế bởi Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số 21A/2008/QĐ-UBND ngày 19/4/2008 đã bị thay thế bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành. Như vậy, căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 01A/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực thi hành.

Căn cứ quy định nêu trên, UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01A/2010/QĐ-UBND là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

(Nguồn: Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND)


Đánh giá: