Trang thông tin điện tử
Xã Bình Châu - Huyện Xuyên Mộc

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Bình Châu

Phê duyệt kết quả dự án Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

04/08/2023 - 15:50

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với những nội dung chủ yếu sau đây:

Đánh giá chỉ tiêu phân tích mẫu đất, mẫu nước

- Điều tra 417 mẫu đất có 23/417 mẫu bị ô nhiễm, chiếm 5,52% tổng số mẫu đất điều tra và có 12/417 mẫu ở mức cận ô nhiễm, chiếm 2,88% tổng số mẫu đất điều tra.

- Điều tra 417 mẫu nước có 03/104 mẫu bị ô nhiễm chiếm 2,88% tổng số mẫu nước điều tra.

Đánh giá theo khu vực điều tra

- Khu, cụm công nghiệp có 2 khu vực bị ô nhiễm, cận ô nhiễm, gồm: Khu công nghiệp Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (02/30 mẫu đất bị ô nhiễm, 01/30 mẫu đất cận ô nhiễm); Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức (01/08 mẫu đất bị ô nhiễm).

- Khu khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng có 3 khu vực bị ô nhiễm, cận ô nhiễm, gồm: Khu vực khai thác khoáng sản VinaConex, thành phố Bà Rịa (01/4 mẫu đất bị ô nhiễm); Khu vực mỏ đá xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (01/9 mẫu đất cận ô nhiễm); Mỏ cát phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (02/8 mẫu đất bị ô nhiễm).

- Khu vực chế biến thủy sản có 3 khu vực bị ô nhiễm, cận ô nhiễm, gồm: Cơ sở chế biến thủy sản phường 12, thành phố Vũng Tàu (01/01 mẫu đất cận ô nhiễm); Cơ sở chế biến thủy sản phường 12 - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu (03/05 mẫu nước bị ô nhiễm); Cơ sở chế biến thủy sản của DNTN Thuận Du (xã Phước Hội), huyện Đất Đỏ (02/06 mẫu đất cận ô nhiễm).

- Khu vực nuôi trồng thủy sản có 7 khu vực bị ô nhiễm, cận ô nhiễm, gồm: Nuôi trồng thủy sản phường 12, thành phố Vũng Tàu (01/8 mẫu đất bị ô nhiễm); Nuôi trồng thủy sản Long Sơn 2, thành phố Vũng Tàu (05/26 mẫu đất bị ô nhiễm, 05/26 mẫu đất cận ô nhiễm); Nuôi trồng thủy sản Mỹ Xuân, Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ (01/18 mẫu đất bị ô nhiễm, 01/18 mẫu đất cận ô nhiễm); Nuôi trồng thủy sản Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ (01/2 mẫu đất bị ô nhiễm); Nuôi trồng thủy sản Xuân Sơn, huyện Châu Đức (3/3 mẫu đất bị ô nhiễm); Nuôi trồng thủy sản thị trấn Long Điền, huyện Long Điền (02/2 mẫu đất bị ô nhiễm); Nuôi trồng thủy sản xã An Ngãi, huyện Long Điền (01/1 mẫu đất bị ô nhiễm).

- Khu vực chuyên canh lúa có 3 khu vực bị ô nhiễm, cận ô nhiễm, gồm: Khu canh tác lúa Đất Đỏ-Phước Hội, huyện Đất Đỏ (01/02 mẫu đất bị ô nhiễm, 01/02 mẫu đất cận ô nhiễm); Khu chuyên canh lúa Đất Đỏ-Long Tân, huyện Đất Đỏ (01/02 mẫu đất bị ô nhiễm); Khu chuyên canh lúa Láng Dài-Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ (01/02 mẫu đất bị ô nhiễm).

Khoanh định diện tích bị ô nhiễm, cận ô nhiễm

Kết quả khoanh định diện tích đất bị ô nhiễm (ON) và cận ô nhiễm (ONc) trên địa bàn toàn tỉnh là 184,35 ha, chiếm 0,44% diện tích điều tra. Trong đó, diện tích đất bị ô nhiễm là 135,95 ha, chiếm 0,33% diện tích điều tra và diện tích đất và cận ô nhiễm là 48,40ha, chiếm 0,12% diện tích điều tra của 18/71 khu vực điều tra trên địa bàn 7 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Cụ thế, Khoanh định theo đơn vị hành chính:

Thành phố Bà Rịa: Diện tích đất bị ô nhiễm, cận ô nhiễm là 10,46 ha, chiếm 0,42% diện tích điều tra. Trong đó, diện tích bị ô nhiễm là 10,46 ha, chiếm 0,42% diện tích điều tra; diện tích đất cận ô nhiễm là 0,00 ha.

Thành phố Vũng Tàu: Diện tích đất bị ô nhiễm, cận ô nhiễm là 26,35 ha, chiếm 1,05% diện tích điều tra. Trong         đó, diện tích bị ô nhiễm  là 16,02 ha, chiếm 0,46% diện tích điều tra; diện tích đất cận ô nhiễm là 10,33 ha, chiếm 41% diện tích điều tra.

Thị xã Phú Mỹ: Diện tích đất bị ô nhiễm, cận ô nhiễm là 71,61 ha, chiếm 1,01% diện tích điều tra. Trong đó, diện tích bị ô nhiễm là 42,07 ha, chiếm 0,59% diện tích điều tra; diện tích đất cận ô nhiễm là 29,54 ha, chiếm 0,42% diện tích điều tra.

Huyện Châu Đức: Diện tích đất bị ô nhiễm, cận ô nhiễm       là 12,12       ha, chiếm 0,28% diện tích điều tra. Trong         đó, diện tích bị ô nhiễm  là 12,12ha, chiếm 0,28% diện tích điều tra; diện tích đất cận ô nhiễm là 0,00 ha.

Huyện Đất đỏ: Diện tích đất bị ô nhiễm, cận ô nhiễm là 43,66 ha, chiếm 0,60% diện tích điều tra. Trong đó, diện tích bị ô nhiễm là 35,18 ha, chiếm 0,48% diện tích điều tra; diện tích đất cận ô nhiễm là 8,53 ha, chiếm 0,12% diện tích điều tra.

Huyện Long Điền: Diện tích đất  bị ô nhiễm, cận ô nhiễm là 20,15ha, chiếm 0,76% diện tích điều tra. Trong      đó, diện tích bị ô nhiễm  là 20,15ha, chiếm 0,76% diện tích điều tra; diện tích đất cận ô nhiễm là 0,00 ha.

Huyện Xuyên Mộc: Diện tích đất bị ô nhiễm, cận ô nhiễm là 0,0 ha.

Khoanh định theo các khu vực đất bị ô nhiễm, cận ô nhiễm

- Khu vực khu, cụm công nghiệp: diện tích đất bị ô nhiễm 28,46 ha, cận ô nhiễm 21,06 ha.

- Khu khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng: diện tích đất bị ô nhiễm 19,46 ha, cận ô nhiễm 5,53 ha.

- Khu vực cơ sở chế biến thủy sản: diện tích đất bị ô nhiễm 4,28 ha; diện tích đất cận ô nhiễm 9,56 ha.

- Khu vực nuôi thủy sản: diện tích đất bị ô nhiễm 48,62 ha, cận ô nhiễm 7,97 ha.

- Khu vực canh tác lúa Đất Đỏ-Phước Hội có diện tích đất bị ô nhiễm 35,13 ha, cận ô nhiễm 4,28 ha.

Khoanh định theo theo hiện trạng sử dụng đất

- Đất chuyên trồng lúa nước có 39,41 ha, chiếm 21,38% diện tích bị ô nhiễm và cận ô nhiễm. Trong đó, có 35,13 ha đất bị ô nhiễm và 4,28 ha đất cận ô nhiễm.

- Đất trồng cây hàng năm: có 1,93 ha, chiếm 1,05% diện tích bị ô nhiễm và cận ô nhiễm, toàn bộ là diện tích đất bị ô nhiễm.

- Đất trồng cây lâu năm: có 14,53 ha, chiếm 7,88% diện tích bị ô nhiễm và cận ô nhiễm. Trong đó, có 9,00 ha bị ô nhiễm và 5,53 ha cận ô nhiễm.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: có 56,59 ha, chiếm 30,70% diện tích bị ô nhiễm và cận ô nhiễm. Trong đó, có 48,62 ha bị ô nhiễm và 7,97 ha cận ô nhiễm.

- Đất ở nông thôn kết hợp trồng cây lâu năm: có 4,25 ha, chiêm 2,31% diện tích bị ô nhiễm và cận ô nhiễm, toàn bộ là diện tích đât bị cận ô nhiễm.

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 2,35 ha; chiếm 1,27% diện tích bị ô nhiễm và cận ô nhiễm, toàn bộ là diện tích đất bị ô nhiễm.

- Đất khu công nghiệp: có 49,52 ha, chiếm 26,86% diện tích bị ô nhiễm và cận ô nhiễm. Trong đó, có 28,46 ha bị ô nhiễm và 21,06 ha cận ô nhiễm.

- Đất khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng: 10,46 ha, chiếm 5,67% diện tích bị ô nhiễm và cận ô nhiễm, toàn bộ là diện tích đất bị ô nhiễm.

- Đất sông suối: có 5,31 ha, chiếm 2,88% diện tích bị ô nhiễm và cận ô nhiễm, toàn bộ là diện tích đất bị ô nhiễm.

Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố kết quả dự án trên các phương tiện thông tin, truyền thông để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng; báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; chủ trì phối họp cùng các Sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xă, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc những giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ và cải tạo đất và sử dụng đất bền vững; chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện, hàng năm báo cáo UBNDtỉnh trước ngày 25 tháng 12 để chỉ đạo thực hiện.

Các sở, ngành tỉnh có trách nhiệm lồng ghép kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất vào các chương trình, dự án có liên quan; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai các giải pháp xử lý triệt để các khu vực đất bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ bị ô nhiễm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm căn cứ kết quả dự án và các giải pháp để có biện pháp, phương án quản lý, khai thác, sử dụng đất đảm bảo có hiệu quả, hợp lý và bền vũng; lồng ghép kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch tại địa phương; kiểm soát chặt chẽ các khu vực đất bị ô nhiễm, cận ô nhiễm, chủ động phối hợp với các Sở, ngành tỉnh xử lý triệt để các khu vực có ô nhiễm đất.

Báo cáo tổng hợp kết quả dự án điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 (Nguồn: Quyết định số 236/QĐ-UBND)

 


Đánh giá: